Müşteri Aydınlatma Metni

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

1- Veri Sorumlusu Kimliği ile İşlenen Kişisel Veriler

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca işbu maddede sayılan; kimlik bilgileriniz, konaklama bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, finansal bilgileriniz, işlem güvenliği bilgileriniz, müşteri işlem bilgileriniz, özel nitelikli kişisel verilerinizi yalnızca sizlerin tercihlerine uygun hizmet verebilmek amacıyla bizlere aktardığınız haller gibi tarafımıza ilettiğiniz ve bizde bulunan kişisel verileriniz; veri sorumlusu Marpera Turizm İşletmeciliği Tic. A.Ş (“Şirket”)  olarak tarafımızca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Avrupa Birliği vatandaşı olmanız halinde Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2- Toplanan Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği

Tarafımıza ilettiğiniz ve tarafımızca toplanan kişisel verileriniz;  şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli süreçlerin yürütülmesi, sözleşmenin ifası ve müşteri şikayetleri ve talepleri süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili taleplerinize yönelik sizlere özel hizmette bulunulabilmesi için analiz süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkilerinin yönetimi ve müşteri memnuniyeti temini ile sağlıklı iletişimin sağlanması, konaklama hizmetinin ifa süreçlerinin yürütülmesi, konaklama sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin yürütülmesi, finansal operasyonların icrası, kontrolü ve raporlanması, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

3- İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; hizmet sözleşmemiz gereği yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için gerekli bilgilerin hizmet alınan şirketlere aktarılması vb. gereklilikler gibi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, kanuni yükümlülük gereği kimlik bilgilerinizin kolluk görevlilerine aktarılması gibi veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kurumsal programların kullanılması, iş sürekliliği ve iş geliştirme faaliyetleri için alınan hizmet ve yazılımların kullanılması, şirketin yüklendiği edimlerin yerine getirilmesi gibi veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartları dâhilinde; özel nitelikli kişisel verileriniz ise kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde veya açık rızanız alınmak koşuluyla iş ortaklarımıza, iştiraklerimize, grup şirketlerimize, tedarikçilerimize, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır. Bununla birlikte kişisel verileriniz, sunucuları ve bulut sistemleri yurt dışında bulunan yurt içi iş ortaklarımız ile yurt dışında mukim iş ortaklarımıza; açık rızanız alınmak koşuluyla veya ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun izninin bulunması koşuluyla aktarılmaktadır.

4- Kişisel Verilerinizi Toplamanın Yöntem ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz; konaklama öncesi, konaklama esnasında ve konaklama sonrasında; fiziken teslim ettiğiniz bilgi ve belgeler, elektronik ortamda ilettiğiniz bilgi ve belgeler aracılığıyla ve tarafımızca bizzat veya 3. kişilerden fiziki, elektronik ortam araçları ile otomatik, kısmen otomatik veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla yazılı veya sözlü olarak toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi işleme faaliyetlerimiz yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı şekilde 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesi uyarınca; kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak veya 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. Maddesi gereği açık rızanız alınarak işlenmektedir.

5- Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun 11. maddede yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; Ön Büro’dan veya https://www.peratulip.com/tr/ web sayfamızdan temin edebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nu doldurarak ve her halükarda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan; marpera.turizm@hs01.kep.tr KEP adresimize göndereceğiniz ileti ile kvkk@marsanholding.com e-mail adresimize sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Cadde No: 103/ Beyoğlu İstanbul adresimize yazılı olarak şahsen veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Şirket olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

CALL NOW
DIRECTIONS